Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van de gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de basisverzekering. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten. Zorginstituut Nederland werkt samen met zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, zorginstellingen en Chronisch ZorgNet (voorheen Claudicationet) aan ‘Zinnige Zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’. Er is onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbetering van zorg. Op basis van deze analyses zijn verbeterafspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Vanuit een subsidieregeling die door het Zorginstituut wordt uitgevoerd werkt Chronisch ZorgNet momenteel samen met o.a. Harteraad aan het project ‘Samen Beslissen: Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden’. Er wordt een tool ontwikkeld, waarmee patiënt en therapeut inzicht krijgen in te verwachten winst van looptherapie en leefstijlaanpassingen op concrete uitkomstmaten.