Aanleiding


Nederland is het enige land ter wereld waar volledige invulling kan worden gegeven aan de internationale richtlijn perifeer arterieel vaatlijden (PAV): patiënten met PAV krijgen primair gesuperviseerde looptherapie. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van gespecialiseerde therapeuten, verenigd in ClaudicatioNet (thans Chronisch ZorgNet), die zorgdragen voor de eerstelijns behandeling van patiënten met PAV. In deze behandeling staat het belang van bewegen en een gezonde leefstijl centraal.

Chronische, niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en diabetes, zijn de belangrijkste oorzaak voor ziektelast en sterfte wereldwijd en worden gekenmerkt door gemeenschappelijke onderliggende risicofactoren als roken, overgewicht en fysieke inactiviteit. Het jaarlijks aantal doden door deze chronische aandoeningen stijgt nog steeds ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing. Ruim tweederde van de mensen van 65 jaar en ouder heeft meer dan één NCD. In Nederland heeft zelfs 65% van de 75-plussers minimaal drie NCDs.

Volgens het meest recente trendscenario van het RIVM verdubbelen de zorguitgaven tot 174 miljard euro in 2040, waarvan een derde is toe te schrijven aan de toename van de uitgaven voor 65-plussers. In de periode 2015-2040 groeien de totale zorguitgaven met gemiddeld 2,9% per jaar en stijgen de jaarlijkse zorguitgaven per persoon van 5.100 naar 9.600 euro. Het aandeel van de zorguitgaven als percentage van het bruto binnenlands product neemt naar verwachting toe van 12,7% in 2015 naar 16,4% in 2040.

Een recent verrichte review van de literatuur en (inter-)nationale richtlijnen leerde ons dat de behandeling van patiënten met niet overdraagbare, chronische aandoeningen veel overlap kent wat betreft bewegen en leefstijl. Met deze kennis en de potentie van ClaudicatioNet op het gebied van scholing, kwaliteitsborging, motiverende gespreksvoering en doelmatige en tijdige verwijzing klopten wij in 2018 met succes aan bij het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Het voorstel om één landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde zorgverleners te realiseren voor patiënten met NCD’s werd positief ontvangen en gehonoreerd.

Op verzoek van de zorgverzekeraars richten wij ons in eerste instantie op COPD en de eerstelijns hartrevalidatie. Voor de begeleiding van patiënten met deze problematiek is expertise van een gespecialiseerde zorgverlener essentieel. De voorspelde groei van mensen met één of meerdere NCD’s de komende jaren en de implicaties daarvan op ons zorgstelsel vragen om een zorgverlener die expert is op het gebied van NCD’s. Deze zorgverlener herkent de overlap in de behandeling van patiënten met NCD’s met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding en houdt rekening met zowel ziekte specifieke als patiënt specifieke factoren.

Met dit Chronisch ZorgNet worden de elementen van ClaudicatioNet, die door de jaren heen succesvol zijn gebleken, en de expertise van gespecialiseerde zorgverleners ingezet om de zorg voor een bredere patiëntengroep te optimaliseren. Met een geheel vernieuwde ICT-infrastructuur is er ruimte voor de beoogde groei en innovatie in de toekomst. Het actief betrekken van andere (para)medici (zoals diëtisten, ergotherapeuten, psychologen) om een integrale behandeling mogelijk te maken is een voorbeeld van deze groei en innovatie.